Duyuru: Öğrencilerimiz için ders yazacak Almanca öğretmeni arıyoruz. Almanca öğretmeni olmak ister misiniz?Başvur
esakademi logosu

almanca düzensiz fiiller tam listesi ve türkçesi pdf indir

Düzensiz Filler Listesi

Mastar HaliPräsens | Şimdiki zaman
(3ncü tekil şah.)
Präteritum | Geçmiş zaman(3ncü tekil şahıs.)Partizip Perfekt(V3)Anlamı
gärengärte ya da gorist/hat gegärt ya da gegorenmayala(ndır)mak
gebärengebärt ya da gebiertgebarhat geborendoğ(ur)mak
gebengibtgabhat gegebenvermek
gedeihengediehist gediehengelişmek
gehengingist gegangenyürümek, gitmek
gelingengelangist gelungenbaşarmak
geltengiltgalthat gegoltendeğeri olmak
genesengenasist geneseniyileşmek
genießengenosshat genossenzevk almak
geschehengeschiehtgeschahist geschehenvuku bulmak
gewinnengewannhat gewonnenkazanmak,elde etmek
gießengosshat gegossendökmek,boşaltmak
gleichenglichhat geglichenandırmak,benzemek
gleitenglittist geglittenuçmak, kay(dır)mak
 Not:begleiten, refakat etmek anlamında , zayıf çekimlenir.
glimmenglommhat geglommen(dumansız)içten yanmak
grabengräbtgrubhat gegrabenkazmak
greifengriffhat gegriffenkapmak,ele geçirmek
haben (düzensiz.)hathattehat gehabtsahip olmak
haltenhälthielthat gehaltentutmak,dur(dur)mak
 Not: beinhalten,-den oluşmak anlamında ise , zayıf çekimlenir.
hängenhinghat gehangenasmak,asılı durmak
hauenhiebhat gehauenyontmak, (sertçe) vurmak
 Not: hauen zayıf fiil gibi de çekimlenebilir ve anlamda bir değişiklik olmaz.
hebenhobhat gehobenkaldırmak
heißenhießhat geheißençağrılmak, adı olmak
helfenhilfthalfhat geholfenyardım etmek
kennen (karışık)kanntehat gekannttanımak
klingenklanghat geklungen(zili) çalmak
kneifenkniffhat gekniffençimdiklemek
kommenkamist gekommengelmek
können (modal)kannkonntehat gekonnt(yetenek) -e bilmek,
kriechenkrochist gekrochenemeklemek, sürünmek
ladenlädtludhat geladenyüklemek
lassenlässtließhat gelassenizin vermek
laufenläuftliefist/hat gelaufenkoşmak
leidenlitthat gelittenacı çekmek
 Not: verleiden, bozmak, berbat etmek anlamında ise, zayıf çekimlenir.
leihenliehhat geliehenborç, ödünç vermek
lesenliestlashat gelesenokumak
liegenlaghat gelegenyatmak, yatıyor olmak
lügenloggelogen(yalan) söylemek
Mastar HaliPräsens | Şimdiki zaman
(3ncü tekil şah.)
Präteritum | Geçmiş zaman. (3ncü tekil şahıs.)Partizip Perfekt(V3)Anlamı
mahlenmahltehat gemahlenezmek,öğütmek
meidenmiedhat gemiedenkaçınmak,sakınmak
melkenmilkt ya da melktmelktehat gemolkensağmak
 Not: bazı bölgelerde, molk , präteritum(geçmiş zaman) olarak ve gemelkt geçmiş zaman(V3) kullanılır .
messenmisstmaßhat gemessenölçmek
misslingenmisslangist misslungenbaşarılı olamamak
mögen (modal)magmochtehat gemochthoşlanmak, beğenmek
müssen (modal)mussmusstehat gemusst-meli, zorunda olmak
nehmennimmtnahmhat genommenalmak
nennen (karışık)nanntehat genanntad koymak
pfeifenpfiffhat gepfiffenıslık çalmak
preisenprieshat gepriesenövmek, methetmek
quellenquilltquollist gequollen(kaynaktan)fışkırmak
ratenrätriethat geratenöğüt vermek
reibenriebhat geriebenovmak, sürtmek
reißenrissist/hat gerissenyırtılmak, gözyaşı
reitenrittist/hat geritten(ata) binmek
rennen (karışık)rannteist/hat gerannt(hızlı) koşmak,yarışmak
riechenrochhat gerochenkok(la)mak
ringenranghat gerungengüreşmek
rinnenrannist geronnendamlamak, sızmak
rufenriefhat gerufenaramak,bağırmak
salzensalztehat gesalzentuzlamak
saufensäuftsoffhat gesoffeniçmek, kafayı çekmek
saugensoghat gesogenemmek
 Not: saugen fiilinin zayıf çekimi kuvvetli çekimi kadar vardır.
schaffenschufhat geschaffenyaratmak,başarmak
 Not: schaffen zayıf fiil gibi çekimlenebilir. Bu durumda yönetmek, idare etmek, çalışmak anlamı olur.
scheidenschiedist/hat geschiedenayırmak, ayrılmak
scheinenschienhat geschienengörünmek, parlamak
scheißenschisshat geschissens*çmak(ayıp)
scheltenschiltschalthat gescholtenazarlamak
scherenschorhat geschorenmakaslamak, kırkmak
 Not:scheren zayıf fiil olarak çekimlendiğinde ilgilendirmek anlamında olur.
schiebenschobhat geschobenitmek, dürtmek
schießenschossist/hat geschossenatış yapmak
schindenschindetehat geschundensoymak,derisini yüzmek
schlafenschläftschliefhat geschlafenuyumak
schlagenschlägtschlughat geschlagenvurmak, dövmek
schleichenschlichist geschlichensürünmek, yavaşça sokulmak
schleifenschliffhat geschliffenbilemek,keskinleştirmek
 Not: schleifen zayıf fiil olarak çekimlendiğinde sürüklemek anlamı olur.
schließenschlosshat geschlossenkapa(n)mak
schlingenschlanghat geschlungensarmak
schmeißenschmisshat geschmissenatmak, fırlatmak
schmelzenschmilztschmolzist/hat geschmolzeneri(t)mek  
Mastar HaliPräsens | Şimdiki zaman
(3ncü tekil şah.)
Präteritum | Geçmiş zaman(3ncü tekil şahıs.)Partizip Perfekt(V3)Anlamı
schneidenschnitthat geschnittenkesmek
schreibenschriebhat geschriebenyazmak
schreienschriehat geschrienhaykırmak,bağırmak
schreitenschrittist geschrittenadım atmak
schweigenschwieghat geschwiegensessiz olmak
schwellenschwilltschwollist geschwollenkabar(t)mak
schwimmenschwammist/hat geschwommenyüzmek
schwindenschwandist geschwundengözden kaybolmak
schwingenschwanghat geschwungensallamak,savurmak
schwörenschworhat geschworenyemin etmek
sehensiehtsahhat gesehengörmek
sein (düzensiz)istwarist gewesenolmak
senden (karışık)sandtehat gesandtgöndermek
 Not: senden zayıf fiil gibi çekimlenebilir. Bu durumda (radyoda) yayınlamak anlamı olur.
siedensiedete ya da sotthat gesottenkayna(t)mak
singensanghat gesungenşarkı söylemek
sinkensankist gesunkenbatmak
sinnensannhat gesonnenderin derin düşünmek
sitzensaßhat gesessenoturmak
sollen (modal)sollsolltehat gesolltgereklilik,-meli, -malı
spaltenspaltetehat gespalten/
gespaltet
yarmak,ikiye bölmek
speienspiehat gespientükürmek, kusmak
spinnenspannhat gesponnendönmek,kaçık olmak
sprechensprichtsprachhat gesprochenkonuşmak
sprießensproßist gesprossenfilizle(n)mek
springensprangist gesprungenatlamak
stechenstichtstachhat gestochen(iğne,diken) batırmak
stehenstandhat gestandenayakta durmak
stehlenstiehltstahlhat gestohlenhırsızlık yapmak
steigenstiegist gestiegentırmanmak
sterbenstirbtstarbist gestorbenölmek
stinkenstankhat gestunkenkötü kokmak
stoßenstößtstießist/hat gestoßenitmek,vurmak,çarpmak
streichenstrichist/hat gestrichensıvazlamak
streitenstritthat gestrittentartışmak
Mastar HaliPräsens | Şimdiki zaman
(3ncü tekil şah.)
Präteritum | Geçmiş zaman(3ncü tekil şahıs.)Partizip Perfekt(V3)Anlamı
tragenträgttrughat getragen(giysi)giymek,taşımak
 Not: beauftragen ve beantragen fiillerinin zayıf çekimleri vardır.
treffentriffttrafhat getroffenkarşılaşmak
treibentriebist/hat getriebensür(ükle)mek
tretentrittist/hat getretenayakla basmak
trinkentrankhat getrunkeniçmek
trügentroghat getrogenaldatmak,ihanet etmek
tuntathat getanyapmak
verderbenverdirbtverdarbist/hat verdorbenbozmak,yıkmak
verdrießenverdrosshat verdrossenkızdırmak,canını sıkmak
vergessenvergisstvergaßhat vergessenunutmak
verlierenverlorhat verlorenkaybetmek,kaybolmak
verzeihenverziehhat verziehenbağışlamak
wachsenwächstwuchsist gewachsenbüyümek,yetişmek
wägenwoghat gewogentartmak
waschenwäschtwuschhat gewaschenyıkamak
weichenwichist gewichengeri çekilmek,boyun eğmek
 Not: weichen yumuşatmak anlamında ise zayıf fiildir.
weisenwieshat gewiesenişaret etmek,göstermek
wenden (karışık)wandtehat gewandtdöndürmek,yöneltmek
 Not: wenden zayıf fiil gibi çekimlenebilir, özellikle etrafında dönmek anlamında ise.
werbenwirbtwarbhat geworbenilan vermek, reklam yapmak
werden (düzensiz.)wirdwurdeist gewordenolmak,-cek, -cak
werfenwirftwarfhat geworfenfırlatmak
wiegenwoghat gewogenağırlığında olmak
 Not: wiegen salla(n)mak anlamında ise zayıf fiildir.
windenwandhat gewundensarmak,dolamak
wissen (karışık/düznsiz.)weißwusstehat gewusstbilmek
wollen (modal)willwolltehat gewolltistemek
wringenwranghat gewrungen(çamaşır) sıkmak,burmak
ziehenzogist/hat gezogençekmek,kımıldamak
zwingenzwanghat gezwungenzorlamak
Mastar HaliPräsens | Şimdiki zaman
(3ncü tekil şah..)
Präteritum | Geçmiş zaman(3ncü tekil şahıs.)Yardımcı Fiil +Partizip Perfekt(verb3)Anlamı
backenbäckt ya da backtbackte or bukhat gebackenfırında pişirmek
befehlenbefiehltbefahlhat befohlenemretmek
 Not: fehlen, bulunmamak, eksik olmak anlamında ise zayıf fiil gibi çekimlenir.
beginnenbegannhat begonnenbaşlamak
beißenbisshat gebissenısırmak
bergenbirgtbarghat geborgenkurtarmak
berstenbirst ya da berstetbarsthat geborsteninfilak etmek
bewegenbewoghat bewogenseben olmak
 Not: bewegen hareket ettirmek anlamında ise zayıf fiil gibi çekimlenir.
biegenboghat/ist gebogenbükmek, döndürmek
bietenbothat gebotenönermek
bindenbandhat gebundenbağlamak,birleştirmek
bittenbathat gebetenistemek,rica etmek
blasenblästblieshat geblasenüflemek
bleibenbliebist gebliebenkalmak
bratenbrätbriethat gebraten(tavada) kızartmak
brechenbrichtbrachist/hat gebrochenkırmak,ara vermek
brennen (karışık)branntehat gebranntya(k)nmak
bringen (karışık)brachtehat gebrachtgetirmek
denken (karışık)dachtehat gedachtdüşünmek
dreschendrischtdroschhat gedroschen(harman)dövmek
dringendrangist/hat gedrungeniçine almak, nüfuz etmek, acele etmek
dürfen (modal)darfdurftehat gedurft-ebilmek, izin verilmek
empfehlenempfiehltempfahlhat empfohlentavsiye etmek
erkiesenerkorhat erkorenseçmek, ayırmak
erklimmenerklommhat erklommenölçeklemek (tırmanmak)
erlöschenerlischterloschist erloschen(ışık) sönmek
 Not: erlöschen geçişlidir, söndürmek anlamında zayıf fiil gibi çekimlenir.
erschreckenerschrickterschrakist erschrockenkorkmak, ürkmek
 Not: erschrecken geçişlidir, korkutmak anlamında ise zayıf fiil gibi çekimlenir.
essenissthat gegessenyemek
fahrenfährtfuhrist/hat gefahrenarabasürmek, gitmek
fallenfälltfielist gefallendüşmek
fangenfängtfinghat gefangenyakalamak
fechtenfichtfochthat gefochtendövüşmek, çit
findenfandhat gefundenbulmak
flechtenflichtflochthat geflochtentutturmak, örmek, dokumak
fliegenflogist/hat geflogenuçmak
fliehenflohist geflohenkaçmak,sıvışmak
fließenfloßist geflossenakmak
fressenfrisstfraßhat gefressen(hayvanlar için) yemek
frierenfrorist/hat gefrorendonmak

8 yorum

nesrin - 28 Şubat 2014

paylasim cok yararli tesekkurler.

demir - 18 Aralık 2014

çok yaralı

Mehmet - 17 Nisan 2016

paylasim icin tesekkurler

aliveli - 6 Ocak 2017

teşekkürler güzel paylaşım

Yunus - 28 Ocak 2017

Teşekkürler paylaşım için

saban - 27 Şubat 2017

Teşekkürler. Emeğinize sağlık

bedri - 25 Nisan 2017

indire basıyorum başka sayfa geliyor indiremedim yardımcı olurmusunuz

Ahmet Bergmann - 26 Nisan 2017

Rahatsızlık için özür dileriz.Sayfayı yeniden düzenledik. Şimdi indirebilirsini.Saygılarımızla.

Yorumunuzu ekleyin